เบอร์โทร/line id: 081 1761222 preya.rbac@gmail.com


มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตเปิด หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) Bachelor of Accountancy (B.Acc.)
เป็นที่ยอมรับโดยได้การรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตได้เล็งเห็นความสำคัญของการผลิตนักบัญชี
อย่างถูกต้องและมีมาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน
งานบัญชีเป็นงานเกี่ยวกับการเงินที่ต้องใช้ความละเอียดแม่นยำสูง เพราะต้องเจอกับตัวเลขที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเงิน
จึงเป็นเรื่องที่ผิดพลาดไม่ได้ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตเปิดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นความรู้และทักษะทางการบัญชีที่ครอบคลุม
ในการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ดังนี้
-หลักการทางการบัญชีเบื้องต้น หลักและวิธีการในระดับที่สูงขึ้นตามขอบเขตของวิชาชีพบัญชี
-หลักและวิธีการของการสอบบัญชี เทคนิคการสอบบัญชี และปัญหาของการสอบบัญชี
-หลักและวิธีการเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุน การคำนวณต้นทุนของสินค้าและบริการ สามารถนำข้อมูลทางบัญชีต้นทุนไปใช้ในการบริหารวางแผน
จัดทำงบประมาณ และควบคุมกำไรของกิจการ
-การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี สารสนเทศทางการบัญชี เพื่อการใช้งานในยุคดิจิทัล
-หลักและวิธีการปฏิบัติทางบัญชีภาษี
จุดเด่นของสาขาวิชา “สร้างความรู้ เชิดชูจรรยาบรรณ พัฒนานักบัญชี”
หลักสูตรบัญชีบัณฑิตของม.รัตนบัณฑิต จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่ได้รับรองจากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
ทั้งนี้มีการจัดอบรมกิจกรรมเสริมความรู้และประประสบการณ์เพิ่มเติมอีก 2 หลักสูตร นอกเหนือจากเนื้อหารายวิชาที่ศึกษาตามหลักสูตร
เพื่อพัฒนานิสิตของรัตนบัณฑิตให้มีทักษะทางวิชาชีพบัญชีเพิ่มเติมก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน คือ
-โครงการ “สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่” (Young & Smart Accountants)
โดยมหาวิทยารัตนบัณฑิตร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
-โครงการอบรมหลักสูตร Tax Junior (เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่นักภาษีอากรระดับปฏิบัติการ)
โดยมหาวิทยารัตนบัณฑิตร่วมกับสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากร
อาชีพที่รองรับผู้ที่จบหลักสูตรบัญชีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
อาชีพที่รองรับผู้ที่จบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ
-ด้านการทำบัญชี
-ด้านบัญชีบริหาร และ
-ด้านการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับบัญชี
งานบัญชีเป็นงานเกี่ยวกับการเงินที่ต้องใช้ความละเอียดแม่นยำสูง เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดเพราะว่าตัวเลขที่ต้องเจอเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเงิน
จึงเป็นเรื่องที่ผิดพลาดไม่ได้ และอาชีพที่รองรับผู้ที่จบการเรียนหลักสูตรบัญชีบัณฑิตจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ
คือทำบัญชี บัญชีบริหาร และการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับบัญชี
ด้านการทำบัญชี เป็นงานที่เกี่ยวกับการทำบัญชีทั่วไปเช่น การตรวจสอบบัญชี การทวงหนี้ งานเกี่ยวกับรายรับและรายจ่ายของบริษัทต่าง ๆ
ด้านบัญชีบริหาร จัดเป็นงานที่เกี่ยวข้องกันไปทางการวางแผนระบบบัญชี เพื่อให้นักบัญชีสามารถจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีต่างๆได้ง่ายมากขึ้น
และนอกจากนี้ยังมีการวางแผนเกี่ยวกับงานด้านภาษีอากรก็เป็นงานที่เกี่ยวข้องของงานบัญชีบริหารเช่นกัน
สุดท้ายงานด้านตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบภายในหรือการตรวจสอบบริษัทต่าง ๆว่าบัญชีนั่นนั้นเป็นบัญชีที่ถูกปลอมแปลง
หรือมีข้อผิดพลาดใดๆหรือไม่ และสำหรับผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต CPA นั้นจะเป็นผู้ที่มีหน้าที่เข้าไปตรวจงบการเงินของบริษัทต่างๆแล้ว
รับรองว่าบัญชีมีความถูกต้องหรือไม่ซึ่งอาชีพนี้เป็นอาชีพที่หรือว่าได้เงินดีพอสมควรแต่ก็ต้องมีการสอบเข้าและมีคุณสมบัติอื่น ๆประกอบเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการรับรองความเชื่อถือของนักบัญชีคนนั้นซึ่งต้องมีความรับผิดชอบสูง
ในสายงานของการทำบัญชีนั้นมีทั้งการทำงานในรูปแบบของบริษัทเอกชน
การทำงานเป็นข้าราชการและยังมีการทำงานแบบอิสระคือเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีอีกด้วย