เบอร์โทร/line id: 081 1761222 preya.rbac@gmail.com

หลักสูตรที่เปิดสอน

1. คณะการบัญชี (College of Accountancy)
1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) Bachelor of Accountancy (B.Acc.)

2. คณะการจัดการธุรกิจและการเงิน (College of Business and Finance)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) Bachelor of Business Administration (B.B.A.)
1. สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล B.B.A. (Digital Marketing)
2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ B.B.A. (Retail and Franchise Business Management)
3. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร B.B.A. (Food Business Management)
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเงินและการลงทุน B.B.A. (Financial and Investment Technology)
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ B.B.A. (Information Technology for Business Management )
6. สาขาวิชาการจัดการองค์กรธุรกิจสมัยใหม่ B.B.A. (Modern Business Organization Management)

3. คณะอุตสาหกรรมบริการ (College of Hospitality Industry)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) Bachelor of Business Administration (B.B.A.)
1. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว B.B.A. (Tourism Business Management)
2. สาขาวิชาการจัดการโรงแรม B.B.A. (Hotel Management)
3. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน B.B.A. (Aviation Business Management)
4. สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร B.B.A. (Culinary Arts and Kitchen Management)
5. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการด้านการกีฬาและสุขภาพ B.B.A. (Sports and Wellness Services Industry Management)
6. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน B.B.A. (Logistics and Supply Chain Management)

4. คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (College of Creative Industries)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (บธ.บ.) Bachelor of Arts (B.A.)
1. สาขาวิชาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์การดนตรีและศิลปะการแสดง B.A. (Music and Performing Arts Creative Industry)
หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) Bachelor of Fine Arts (B.F.A.)
2. สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน B.F.A. (Interior Design)

5. คณะวิเทศธุรกิจ (College of International Business)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) Bachelor of Arts (B.A.)
1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ B.A. (Business English)
2. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ B.A. (Business Chinese)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) Bachelor of Business Administration (B.B.A.)
3. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรสองภาษา) B.B.A. (International Business)

6. คณะการสื่อสารดิจิทัล (College of Digital Communication)
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) Bachelor of Communication Arts (B.Com.Arts)
1. สาขาวิชาสื่อวิทยุและโทรทัศน์ดิจิทัล B.Com.Arts. (Digital Broadcasting)
2. สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล B.Com.Arts. (Digital Media Design)

7. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (College of Engineering and Technology)
หลักสูตรวิศวกรรมศาตรบัณฑิต (วศ.บ.) Bachelor of Engineering (B.Eng.)
1. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ B.Eng. (Computer and Information Engineering)

8. คณะนิติศาสตร์และการปกครอง (College of Law and Government)
1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) Bachelor of Law (LL.B.)
2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) Bachelor of Public Administration (B.P.A.)

9. คณะศึกษาศาสตร์ (College of Education)
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) Bachelor of Education (B.Ed.)
1. สาขาวิชาพลศึกษา B.Ed. (Physical Education)
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ B.Ed. (English)
3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา B.Ed. (Computer Education)

10. บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School)
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ Doctor of Business Administration (D.B.A.)
D.B.A. (Management)
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ Master of Business Administration (M.B.A.)
M.B.A. (Management)
3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต Master of Public Administration (M.P.A.)