เบอร์โทร/line id: 081 1761222 preya.rbac@gmail.com

รัตนบัณฑิต บัญชีต้องเรียนที่ รัตนบัณฑิต

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตเปิด หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) Bachelor of Accountancy (B.Acc.) เป็นที่ยอมรับโดยได้การรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตได้เล็งเห็นความสำคัญของการผลิตนักบัญชี อย่างถูกต้องและมีมาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน...

ม.รัตนบัณฑิตเปิดรับสมัครยื่นผลงาน

สมัครเรียนม.รัตนบัณฑิตประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต่ำกว่าปีละ 20,000 บาท ด้วยทุนค่าใช้จ่ายที่จำเป็น อาทิเช่น 1.ค่าหอพัก ไม่ต่ำกว่า ปีละ 12,000 บาท 4 ปี 2.ค่าชุดนิสิต 2 ชุดและอุปกรณ์แต่งกาย ถุงเท้า-รองเท้ามูลค่า 3,000 บาท 3.ค่าหนังสือปีละไม่ต่ำ 5,000 บาท 4 ปี รวมแล้วตลอด 4...

ม.รัตนบัณฑิตเส้นทางที่ดีที่สุดสำหรับคนรุ่นใหม่

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มหาวิทยาลัยของคนรุ่นใหม่ RBAC ดียังไง? อุทยานการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ให้เป็นอุทยานแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Park) แวดล้อมด้วยบรรยากาศร่มรื่น สะอาด น่าเรียน น่าอยู่ (Green, Clean & Beautiful)...

รัตนบัณฑิตสร้างอนาคตให้กับคนรุ่นใหม่

อาแบค อุทยานแห่งการเรียนรู้ก้าวย่างที่มีคุณภาพ RBAC ดียังไง? อุทยานการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตถูกออกแบบให้เป็นอุทยานแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Park) แวดล้อมด้วยบรรยากาศร่มรื่น สะอาด น่าเรียน น่าอยู่ (Green, Clean & Beautiful) มีพื้นที่และสถานที่...

เรียนต่ออาแบคสานฝันให้กับอนาคต

ม.รัตนบัณฑิต มหาวิทยาลัยของคนรุ่นใหม่ RBAC ดียังไง? อุทยานการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ให้เป็นอุทยานแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Park) ที่มีบรรยากาศร่มรื่น สะอาด น่าเรียน น่าอยู่ (Green, Clean & Beautiful)...

เรียนต่ออาแบคดีอย่างไร?

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต อุทยานแห่งการเรียนรู้ก้าวย่างที่มีคุณภาพ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตสานฝันให้หนุ่มสาวประสบความสำเร็จ อุทยานการเรียนรู้ RBACมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ให้เป็นอุทยานแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Park) ที่มีบรรยากาศร่มรื่น สะอาด น่าเรียน น่าอยู่...