เบอร์โทร/line id: 081 1761222 preya.rbac@gmail.com

ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตมีทุนการศึกษาให้นิสิตได้เลือกตามศักยภาพของนักศึกษาแต่ละคน เปิดโอกาสให้นิสิตได้ใช้ความรู้และความฝันพัฒนาตนเองอย่างที่ใจปรารถนา

RBAC มีสวัสดิการดีๆสำหรับนักศึกษา

  1. นิสิตประสงค์ที่จะกู้ยืมกองทุน ฯ เมื่อคุณสมบัติครบถ้วน ผ่านเกณฑ์การพิจารณาและอนุมัติให้กู้ยืม นิสิตไม่ต้องนำเงินมาจ่ายก่อน สามารถลงทะเบียนเรียนได้เลย

2

นิสิตสามารถเข้าอยู่หอพักมหาวิทยาลัย ฟรี ตลอดจนจบการศึกษาโดยชำระเพียงค่าน้ำ – ค่าไฟ เท่านั้น

3

รับชุดนิสิต ฟรี 2 ชุดพร้อมเสื้อกิจกรรม 1 ตัว

4

รับเอกสารประกอบการเรียนตลอดหลักสูตร

5

มีอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์หอพัก อาจารย์แนะแนวดูแลอย่างใกล้ชิดและทั่วถึง

6

มีคลินิกภายในมหาวิทยาลัยที่ได้มาตรฐาน โดยมีแพทย์ และพยาบาลประจำ

สนใจสมัครเรียนติดต่อสอบถาม
อ.ปรียา ถนอมชาติ
เบอร์โทร/line id: 081 1761222
Facebook: @preya.rbac