เบอร์โทร/line id: 081 1761222 preya.rbac@gmail.com

อาแบค

มหาวิทยาลัยของคนรุ่นใหม่

RBAC ดียังไง?

อุทยานการเรียนรู้

RBAC มุ่งมั่นที่จะพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ให้เป็นอุทยานแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Park) แวดล้อมด้วยบรรยากาศร่มรื่น สะอาด น่าเรียน น่าอยู่ (Green, Clean & Beautiful) มีพื้นที่และสถานที่ เพื่อการเรียนรู้และเอื้อต่อการทำงานด้วยความสะดวกสบาย เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก

ตัวอย่างเช่น ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (Wi-Fi) ที่มีไวไฟทั่วทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย มีห้องประชุมเพื่อการสันทนาการ นันทนาการ มีหอประชุมที่โอ่โถง ตึกเรียนที่สวยงาม สะอาดตา ภายในห้องเรียนพร้อมด้วยอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ไฮเทคโนโลยี สามารถรองรับกับจำนวนนักศึกษา ห้องทดลองสำหรับการออกอากาศรายการวิทยุและโทรทัศน์ ห้องเรียนดนตรี อาคารเพื่อทำกิจกรรมของสโมสรนิสิต และชมรมต่างๆ รวมถึงศูนย์กีฬา (Sports Complex) ซึ่งประกอบด้วยสนามกีฬาหลากหลายประเภทแบบครบวงจร สระว่ายน้ำมาตรฐานขนาดโอลิมปิค ฟิตเนส ห้องพยาบาลที่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ครบครัน

14232582_10154453517768180_2908500850086448031_n

ติดต่อสอบถาม อ.ปรียา 081 176 1222

มืออาชีพด้านการศึกษาต้องมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีเป้าหมายสำคัญ คือ การผลิตบัณฑิต ในสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ และสามารถประกอบสัมมาชีพอิสระได้อย่างมีศักดิ์ศรี เราหวังที่จะพัฒนาการศึกษาให้ดีที่สุด ให้นักศึกษาทุกคนได้มีความรู้ในสาขาวิชาที่ตนเองเลือก มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในสังคมอย่างชาญฉลาด เป็นพลเมืองที่มีประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมต่อไป

1354254009

เรียนต่อ ม.รัตนบัณฑิต

ติดต่อสอบถาม อ.ปรียา 081 176 1222

เชี่ยวชาญด้านการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยได้พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อให้วิชาความรู้ก้าวทันโลกและมุ่งสู่ความเป็นInternational อีกทั้งมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตพยายามผลักดันให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน ทั้งด้านดนตรี กีฬา สันทนาการและการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ดังสโลแกนของมหาวิทยาลัยที่ว่า “นิสิต RBAC เป็นผู้มีความรู้คู่จิตอาสา” ดังนั้นนิสิตซึ่งสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตจึงถึงซึ่งความเพียบพร้อมทั้งคุณธรรม จริยธรรม มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ สามารถค้นพบศักยภาพและพัฒนาตนเองสู่ความยอดเยี่ยม อันนำมาซึ่งความสง่างามแห่งชีวิต สามารถดำรงตนอย่างมีความสุข และมีความรับผิดชอบต่อสังคมให้สมกับความเป็น “รัตนบัณฑิต” อย่างแท้จริง

Rbac

อาแบค มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต RBAC

สำหรับการสืบค้นข้อมูล เรามีห้องสมุดที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีหนังสือ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมทั้งบริการอินเทอร์เน็ต ซึ่งนิสิตทุกระดับสามารถใช้บริการค้นคว้าได้อย่างครบครัน

หอพัก และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

หอพักนิสิต RBAC PLACE ที่สะอาด ปลอดภัย และมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย กับบรรยากาศร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อน รวมถึงระบบความปลอดภัยที่ผู้ปกครองมั่นใจได้ว่าบุตรหลานของท่านจะพักผ่อนอย่างสบายและปลอดภัยค่ะ

916x300-13

ติดต่อสอบถาม อ.ปรียา 081 176 1222

นอกเหนือจากสภาพแวดล้อมซึ่งเอื้ออำนวยต่อการศึกษาเรียนรู้แล้ว ในด้านการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต จัดให้มีอาจารย์ประจำที่ทรงคุณวุฒิ อีกทั้งอาจารย์พิเศษผู้เปี่ยมประสบการณ์มาร่วมทำการสอนในสาขาวิชาต่างๆ นอกจากนี้ยังให้คำปรึกษานิสิตอย่างใกล้ชิดอีกด้วย

ฝ่ายหอพัก

ติดต่อสอบถาม อ.ปรียา 081 176 1222

มีทุนการศึกษาประเภทต่างๆ

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตมีทุนการศึกษาให้นักศึกษาได้เลือกตามศักยภาพของนักศึกษาแต่ละคน เปิดโอกาสให้นิสิตได้ใช้ความรู้และความฝันพัฒนาตนเองอย่างที่ใจปรารถนา

Vichakan

ติดต่อสอบถาม อ.ปรียา 081 176 1222

RBAC มีสวัสดิการดีๆสำหรับนักศึกษา

1. นิสิตประสงค์ที่จะกู้ยืมกองทุน ฯ เมื่อคุณสมบัติครบถ้วน ผ่านเกณฑ์การพิจารณาและอนุมัติให้กู้ยืม นิสิตไม่ต้องนำเงินมาจ่ายก่อน สามารถลงทะเบียนเรียนได้เลย
2. เมื่อนิสิตผ่านเกณฑ์ข้อ 1 จะได้รับค่าใช้จ่ายส่วนตัวจากการกู้ยืมระหว่างเรียน
3. นิสิตสามารถเข้าอยู่หอพักมหาวิทยาลัย ฟรี ตลอดจนจบการศึกษาโดยชำระเพียงค่าน้ำ – ค่าไฟ เท่านั้น
4. รับชุดนิสิต ฟรี 2 ชุดพร้อมเสื้อกิจกรรม 1 ตัว
5. รับเอกสารประกอบการเรียนตลอดหลักสูตร
6. จัดหางานให้ทำระหว่างเรียนทุกคน
7. มีอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์หอพัก อาจารย์แนะแนวดูแลอย่างใกล้ชิดและทั่วถึง
8. มีคลินิกภายในมหาวิทยาลัยที่ได้มาตรฐาน โดยมีแพทย์ และพยาบาลประจำ

tammaiRbac

ติดต่อสอบถาม อ.ปรียา 081 176 1222