เบอร์โทร/line id: 081 1761222 preya.rbac@gmail.com

RBAC ดียังไง?

อุทยานการเรียนรู้

ได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (Wi-Fi)

มืออาชีพด้านการศึกษาต้องมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

RBAC มือโปรด้านการศึกษา

อุทยานการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ให้เป็นอุทยานแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Park) แวดล้อมด้วยบรรยากาศร่มรื่น สะอาด น่าเรียน น่าอยู่ (Green, Clean & Beautiful) มีบริเวณและสถานที่ เพื่อการเรียนรู้และเอื้อต่อการศึกษาด้วยความสะดวกสบาย เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก

ได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (Wi-Fi) ที่มีไวไฟทั่วทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย มีสถานที่เพื่อการสันทนาการ นันทนาการ มีหอประชุมที่โอ่โถง ตึกเรียนที่ทันสมัย สะอาดตา ภายในห้องเรียนพร้อมด้วยโสตทัศนูปกรณ์ที่ไฮเทคโนโลยี ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานของนักศึกษา ห้องทดลองสำหรับการออกอากาศรายการวิทยุและโทรทัศน์ ห้องเรียนดนตรี อาคารเพื่อทำกิจกรรมของสโมสรนิสิต และชมรมต่างๆ รวมถึงศูนย์กีฬา (Sports Complex) ซึ่งประกอบด้วยสนามกีฬาหลากหลายประเภทแบบครบวงจร สระว่ายน้ำมาตรฐานขนาดโอลิมปิค ฟิตเนส ห้องพยาบาลที่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมสรรพ

มืออาชีพด้านการศึกษาต้องมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ม.อาแบคเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีจุดมุ่งหมายสำคัญ คือ การผลิตบัณฑิต ในสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ และสามารถประกอบสัมมาชีพอิสระได้อย่างมีเกียรติ เราหวังที่จะพัฒนาการศึกษาให้ดีที่สุด ให้นักศึกษาทุกคนได้มีความรู้ในสาขาวิชาที่ตนเองเลือก มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในสังคมอย่างชาญฉลาด เป็นบุคลากรที่มีประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมต่อไป

RBAC มือโปรด้านการศึกษา

RBAC มือโปรด้านการศึกษา โดยเราได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อให้ไม่ความรู้ทางวิชาการไม่ล้าสมัยและมุ่งสู่ความเป็นสากล อีกทั้งยังส่งเสริมให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน ทั้งด้านดนตรี กีฬา สันทนาการและการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ดังสโลแกนของมหาวิทยาลัยที่ว่า “นิสิต RBAC เป็นผู้มีความรู้คู่จิตอาสา” ดังนั้นบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตจึงถึงซึ่งความเพียบพร้อมทั้งคุณธรรม จริยธรรม มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ สามารถค้นพบศักยภาพและพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ อันนำมาซึ่งความสง่างามแห่งชีวิต สามารถดำรงตนอย่างมีความสุข อีกทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมให้สมกับความเป็น “รัตนบัณฑิต” อย่างแท้จริง

RBAC Pro

ในด้านของการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล มหาวิทยาลัยจัดให้มีห้องสมุดซึ่งทันสมัย ได้มาตรฐาน มีหนังสือ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมไปถึงบริการอินเทอร์เน็ต ซึ่งนิสิตทุกคนสามารถใช้บริการค้นคว้าได้อย่างครบครัน