คณะสาขาที่เปิดสอน ปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี      คณะและสาขาที่เปิดสอน
        (1.) คณะวิชาบริหารธุรกิจ (College of Business Administration)
                1. สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
2. สาขาวิชาการจัดการ
3. สาขาวิชาการจัดการการกีฬา
4. สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
5. สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
6. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน
7. สาขาวิชาการตลาด
8. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
9. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
10. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์
11. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ

 1. คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (College of Science and Technology)
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
  1. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. คณะวิชาบัญชี (College of Accountancy)
  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
  สาขาวิชาการบัญชี
 3. คณะวิชาศิลปศาสตร์ (College of Liberal Arts)
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 4. คณะวิชานิเทศศาสตร์ (College of Communication Arts)
  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
  1. สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
  2. สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล
 5. คณะวิชานิติศาสตร์ (College of Law)
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
  สาขาวิชานิติศาสตร์
 6. คณะวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (College of Engineering)
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 7. คณะวิชาศิลปกรรมศาสตร์ (College of Fine and Applied Arts)
  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)
  1. สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
  2. สาขาวิชาศิลปะการแสดง
  หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)
  สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน
 8. คณะวิชารัฐศาสตร์ (College of Political Science)
  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 9. คณะวิชาศึกษาศาสตร์ (College of Education)
  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
  1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
  2. สาขาวิชาพลศึกษา
  3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                        

Comments are closed.

About Company

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi sit amet purus rutrum, vestibulum urna a, elementum nulla. Etiam pharetra nisi sit amet sapien malesuada, non hendrerit arcu pellentesque.

Sample Content

Nam eget placerat justo. Suspendisse quis hendrerit nisl. Nullam eget malesuada dui. Phasellus auctor, justo eu euismod vestibulum, ex nisl mollis elit, ut efficitur mauris turpis ullamcorper nisl. Proin eleifend erat tellus, at feugiat mi pulvinar at.

Get in Touch

 • Address:
  ARINIO GROUP
  WZ-290,Plot No.-8, Commodo
  Aenean Cursus-100002

Powered by WordPress. Theme by Arinio